Jesteśmy na
Partner logistyczny
Partner logistyczny

Klauzula informacyjna

Zgodnie  z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” informujemy, iż  :

 1. Administratorem danych jest CMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@cmgpl.eu
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. kontaktowych, realizacja zamówionej usługi Newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO -(zgoda osoby, której dane dotyczą),
  2. W celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy); oraz wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizacją umowy jak np. wystawienie faktury – na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO
  3. w celu ustalania obrony i dochodzenia roszczeń, przyjmowanie zgłoszeń oraz udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, oraz prowadzenie marketingu  –  prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, w każdej chwili ma Pan/Pani możliwość wycofać udzieloną zgodę.
  1. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne np. do zawarcia umowy, wystawienia faktury za usługi, przesłania Newsletter ’a. 
  2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymagań określonych przepisami prawa.  (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c).
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 5. Pana/Pani dane będą udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.